Ribe Å Systemet 2003 - Ribe Å Systemet


Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

  Forside » Arkiv » Ribe Å systemet » Ribe Å Systemet 2003 Min konto   
Kategorier
ArkivRibe Å systemetStatus Ribe Å laksenHvor langt er vi kommetRibe Å Systemet 2003Ribe Å Systemet 2004VandplejeHandlingsplan 2002VandløbsrestaureringElfiskeri 2008
Information
Samarbejdsudvalget
Kontakt os

         

Sidste nyt 2003

Her kan du følge hvad der sker med bl.a. restaureringen af Ribe Å systemet.

18.12.03 - Gennemgang og projektering af vandløb sammen med lodsejere og Gram kommune

Stensbæk, der er et tilløb til Gelså, blev gennemgået og projekteret.

Det eksisterende sandfang skal udvides snarest muligt. Der kan udlægges grus og skjulesten i aug/sept 2004.

12.12.03 – Møde med Naturafdelingen i Sdj. Amt sammen med Rødding kommune og rep. for vandløbslaugene.

Stort set alle tilløb i Ribe Å systemet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, hvilket betyder at alle ændringer i de fysiske forhold skal godkendes af

Amtet. Drøftet de forskellige forbedringer og fremtidig sagsgang.

02.12.03 - Gennemgang og projektering af vandløb sammen med lodsejere og Gram kommune

”Tilløb til Gelså fra Arnum” og ”tilløb til Gelså sydøst for Arnum” blev gennemgået og projekteret.

Der skal hurtigst muligt etableres nye sandfang i begge vandløb. I tilløbet sydøst for Arnum, kan der i 2004 udføres en del restaurering, hvorimod tilløbet fra Arnum er fyldt

med sand og aflejret materiale. I dette vandløb kan der sandsynligvis først udlægges grus og skjulesten i 2005.

11.11.03 – Møde med Rødding kommune sammen med vandløbslaugene

Invitation til treparts samarbejde omkring vandløbene i kommunen.

Prioritering af kommunens vandløb.

11.11.03 – Møde med Gram kommune sammen med vandløbslaugene

Invitation til treparts samarbejde omkring vandløbene i kommunen.

Prioritering af kommunens vandløb.

07.11.03 – Møde med Sønderjysk Landboforening

Drøftelse af de kommende møder med Gram og Rødding kommuner.

16.10.03 – Møde med Lindet Skovdistrikt

Drøftelse af efterårets elfiskeri efter laks, Snæbelforvaltningsplanen og samarbejde omkring vandløb, hvor Lindet Skovdistrikt er lodsejer.

07.10.03 – Møde med Sønderjysk Landboforening

Drøftelse af det videre forløb i samarbejdet omkring vandløbene.

27.09.03 - Besøg af 25 personer fra Leader+ fonde i de øvrige EU lande

For at få inspiration til det fremtidige arbejde i deres hjemlande skulle gruppen skulle se hvilke projekter der havde fået bevillinger fra Leader+ i Danmark.

Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund fortalte om vandløbene i Danmark, deres biologi og om hvordan man kan restaurere vandløb i samarbejde med skoler og flygtninge.

Gruppen så to projekter som var udført netop i samarbjede med skoleelever og flygtninge fra Gram kommune.

Som afslutning elfiskede vi i den nyligt restaurerede Fole bæk.

Efter elfiskeri på 8 kvadratmeter havde vi fanget 15 ørreder ligeligt fordelt på halvårs og halvandenårs, så elfiskeriet blev indstillet. Ingen tvivl om at de ørreder, der var gydt inden vores restaurering, foretrak de nye restaurerede områder, med iltrigt vand og mange skjulesteder.

Efterfølgende har restaureringsgruppen vedtaget at der i opvæksområder skal udlægges minimum 5 skjulesten pr. kvadratmeter i stedet for de 2,5 skjulesten, der kalkuleres med i handlingsplanen.

18.09.03 – Møde med Miljøminister Hans Christian Schmidt

Orientering om handlingsplan for restaurering af Ribe Å systemet.

Gennemgang af Ribe Å systemet og forslag til mulige løsninger ved bl.a. Ribe by.

11.09.03 til 07.10.03 – Vandløbsdage med skoleelever

I perioden har Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund undervist 10 skoleklasser i vandløb, biologi og vandløbsrestaurering.

Dagene starter med teori tilpasset elevernes alder. Derefter forsætter undervisningen ved et lokalt vandløb, hvor eleverne via vandløbets insektliv lærer, at vurdere vandkvaliteten. Efterfølgende udlægges der skjulesten for at forbedre de fysiske forhold. Som afslutning er eleverne til en lille eksamen, hvor der udleveres diplom, når de har

Bestået.

I samarbejde med elever fra Gram skole, Gram efterskole og Studenterkurset har Kaare i løbet af perioden udlagt 40 kubikmeter skjulesten i den nederste del af Enggård bæk. 4000 nye skjulesteder for fiskene.

05.09.03 – Møde med Karen Raagaard, Sdj. Amt´s tilsynsførende for Gram og Nørreå

Orientering om handlingsplanen.

Drøftelse af bl.a., amtets tilsyn med grødeskæring og to meter bræmmer, forbedringer af opstemninger i

hovedløbene og etablering af gyde- og opvækstområder i hovedløbene.

04.09.03 – Møde med vandløbslaugene for Hjortvad Å, Gram/Nørreå og Gelså.

Fælles tilsyn af den udførte restaurering af Fole bæk.

Efterfølgende drøftelse af mulighederne for et tæt samarbejde i fremtiden.

Begge parter var enige om, at det var i alles interesse at lodsejere og lystfiskere arbejder tæt sammen omkring restaureringen af tilløbene til Ribe Å systemet.

23.08.03 – Restaurering sammen med flygtninge fra Gram kommune

Samarbejde med flygtningene blev der udlagt ca 28 kubikmeter skjulesten i Fole bæk.

De 28 kubikmeter svarer til at der udlægges 4-6 skjulesten pr. kvadratmeter.

Efter frokost fiskede vi i Gram å.

21.08.03 – Møde med Sønderjysk Landboforening

Drøftet muligheden for et tættere samarbejde.

14.08.03 – Vandløbsdag

De fem kommuners sagsbehandlere og åmænd er inviteret sammen med Sønderjysk Lanboforening.

Dagen er en kombination af foredrag, elfiskeri på uberørt vandløbsstrækning og som afslutning, udlægning af skjulesten i Fole bæk.

Indlæg af Erik Tveskov fra Sønderjyllands amt, Finn Sivebæk fra DFU og Kaare Manniche Ebert fra DSF.

13.08.03 – Bevilling fra Leader+

Samarbejdsudvalget har fået en bevilling på kr. 186.000,- til vandløbsrestaurering i Gram, Rødding og Nr. Rangstrup kommuner.

Det er tanken at alle projekter udføres i samarbejde med lokale flygtninge og skoleelever.

12.08.03 – Restaurering af Fole bæk

Gram kommune udlægger 96 kubikmeter gydegrus og fordeler 31 kubikmeter skjulesten langs vandløbet

07.08.03 – Møde i restaureringsgruppen

Drøftelse af samarbejde med skoler og flygtninge i de fem kommuner.

Dagsorden til møde med Miljøminister Hans Christian Schmidt

Stauts amter og kommuner

01.07.03 – Beløb fra Dansk Laksefond

Samarbejdsudvalget har modtaget et beløb på kr. 20.000,- til restaurering af vandløb i Ribe Å systemet.

Restaureringsgruppen påtænker at bruge beløbet til forbedring af et stryg i et af hovedløbene, hvor det kan komme Ribe Å laksen tilgode.

12.06.03 – Møde med Nr. Rangstrup kommune

Opdeling af kommunenss vandløb i hhv. private og kommunale vandløb.

Gennemgang af elfiske resultaterne fra bestandsanalysen i 2002, hvor er det gået frem og hvor er der tilbagegang. Hvad er årsagen til ændringerne.

Drøftet forslag til fremtidigt samarbejde, Samarbejdsudvalget tilbød at betale alle materialeomkostninger mod at kommunen stillede med den nødvendige maskinkraft.

03.06.03 – Møde med Christiansfeld kommune

Opdeling af kommunenss vandløb i hhv. private og kommunale vandløb.

Gennemgang af elfiske resultaterne fra bestandsanalysen i 2002, hvor er det gået frem og hvor er der tilbagegang. Hvad er årsagen til ændringerne.

Drøftet forslag til fremtidigt samarbejde, Samarbejdsudvalget tilbød at betale alle materialeomkostninger mod at kommunen stillede med den nødvendige maskinkraft.

14.05.03 – Møde i restaureringsgruppen

Drøftet bevillinger fra Leader+ og Integratiosnministeriet.

46 vandløb fotograferet, stort set alle er præget af stor sandvandring.

Ingen tvivl om at det bliver nødvendigt at etablere mange sandfang for at sikre kvaliteten af gydealrealer.

Fastlagt hvem der er ansvarlig for de forskellige vandløb.

Status amter og kommuner.

13.05.03 – Møde med Gram kommune

Opdeling af kommunenss vandløb i hhv. private og kommunale vandløb.

Gennemgang af elfiske resultaterne fra bestandsanalysen i 2002, hvor er det gået frem og hvor er der tilbagegang. Hvad er årsagen til ændringerne.

Drøftet forslag til fremtidigt samarbejde, Samarbejdsudvalget tilbød at betale alle materialeomkostninger mod at kommunen stillede med den nødvendige maskinkraft.

10.04.03 - Bevilling fra integrationsministeriet

Samarbejdsudvalget har fået en bevilling på kr. 180.000,- til vandløbsrestaurering i Vojens og Christiansfeld kommuner.

Det er tanken at alle projekter udføres i samarbejde med lokale flygtninge.

18.03.03 – Møde med Natur- og Grundvandsafdelingen i Ribe amt

Drøftet handlingsplanen samt forbedringer ved opstemninger.

07.03.03 – Møde med Rødding kommune

Opdeling af kommunenss vandløb i hhv. private og kommunale vandløb.

Gennemgang af elfiske resultaterne fra bestandsanalysen i 2002, hvor er det gået frem og hvor er der tilbagegang. Hvad er årsagen til ændringerne.

Drøftet forslag til fremtidigt samarbejde, Samarbejdsudvalget tilbød at betale alle materialeomkostninger mod at kommunen stillede med den nødvendige maskinkraft.

04.03.03 – Møde med Spildevands- og Vandløbsafdeling i Sønderjyllands amt

Orientering om handlingsplanen samt status for Ribe Å laksen

Drøftet bl.a. forbedringer ved opstemninger, grødeskæring, sandvandring.

15.01.03 – Møde i restaureringsgruppen

Drøftet årets arbejdsopgaver.

 

Anmeldelser flere
Der er iøjeblikket ingen produkt anmeldelser
Sidste nyt

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
Læs her

Længde mellem storlaks og grilse flyttes fra 75cm til 73cm
Læs her

Opgang af laks i Ribe å systemet 2021
Læs her

Leveret af SetWeb

Ribe Å Systemet
 E-mail: